Assignatura tipus per a mostrar la nova versió de les aules virtuals